Ngoại hối là gì?

FOREX là giao dịch bằng ngoại tệ trên thị trường giao dịch toàn cầu. Thị trường này được đặc trưng bởi tính thanh khoản1 cao, có nghĩa nó là một thị trường có số lượng giao dịch lớn và những giao dịch riêng lẻ không có tác động lớn đến sự phát triển của toàn