Upang ma-access ang pagpaparehistro, kailangan mong buksan ang mga cookies sa iyong browser.

1. IMPORMASYON NG ENTIDAD

0%

?
INFORMATION

Kung sakaling ipinakilala sa iyo ng aming Partner ang aming mga serbisyo, mangyaring ihayag ang kanyang pangalan o code.

Autorised persons(s)

0%

3. IMPORMASYONG PINANSIYAL

0%

?
INFORMATION

Principal source of income or wealth, regarding to Client´s main activity.

?
INFORMATION

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
INFORMATION

Net worth is defined as the difference between Client´s assets and liabilities. This value refers to economic position and in particular the amount of money that the individual spares after all deductions are effected. In case of legal entities, this value expresses value of all assets against all liabilities as a financial statement.

Assets of individuals are typically including cash or its equivalents, such property as houses or cars, investment accounts, any valuable properties as jewellery or antiques, in case of companies we mean e.g. property, inventory, materials, plants, equipment, machinery or buildings.

Liabilities are money owed to someone else, such as credit card or bank debts, bonds, promissory notes, mortgages, outstanding payments owed to vendors or a line of credit at bank etc.

4. Trading and Regulatory Information

0%

?
INFORMATION

Bansa na pinagbabayaran mo ng buwis ng kita.

?
INFORMATION

Tax Identification Number (TIN).

more info

BABALA NG PANGANIB

I understand that leverage trading involves complex Financial instruments with significant risk of loss, and may not be appropriate for me because I may not have the necessary experience or knowledge to understand the risks involved. I have read and understood the information provided to me including, the Client Agreement, Complaints Policy, Conflict of Interest Policy, Order Execution Policy, Privacy Policy and Risk Disclosure and I would like to proceed with my opening of a trading account. I further represent that I will notify GULF BROKERS LTD of any material changes to this Corporate Account Opening Form in writing.

NARARAPAT MONG LAGDAAN NANG ELEKTRONIKO ANG PAGBUBUKAS NG INDIVIDUAL ACCOUNT NA DOKUMENTO KUNG NAG-AALANGAN KA SA MAAARING PANGANIB NA KAAKIBAT NG PAGKALAKAL GAMIT ANG MGA SERBISYO NG GULF BROKERS.

MARGINED TRANSACTIONS CARRY A HIGH LEVEL OF RISK TO YOUR CAPITAL. IT IS POSSIBLE TO LOSE MORE THAN YOUR INITIAL INVESTMENT. BEFORE SUBMITTING THIS CORPORATE ACCOUNT OPENING FORM, FOR YOUR OWN BENEFIT AND PROTECTION YOU SHOULD CAREFULLY READ CLIENT AGREEMENT, COMPLAINTS POLICY, CONFLICTS OF INTEREST POLICY, ORDER EXECUTION POLICY, PRIVACY POLICY AND RISK DISCLOSURE.

WE HIGHLY RECOMMEND THAT YOU DOWNLOAD OR PRINT A COPY OF ALL AFOREMENTIONED DOCUMENTS AND REVIEW THEM BEFORE SIGNING. WE FURTHER RECOMMEND THAT YOU REGULARLY REFER TO OUR WEBSITE FOR ANY UPDATES TO THOSE DOCUMENTS.

KUNG MAY ANUMAN SA DOKUMENTONG TINUKOY SA ITAAS ANG IYONG HINDI NAIINTINDIHAN, MANGYARING KONTAKIN KAMI.

5. Compliance

0%

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.
?
INFORMATION

Ang aplikasyon ay nararapat na may (1) mababasa at totoong kopya ng ID passport na inisyu ng Gobyerno


Para kilalanin ang mga kopya ng dokumento bilang totoo, kailangan silang lagdaan ng ISA sa sumusunod

- Maaaring patotohanan ng empleyado ng GULF BROKERS ang iyong mga dokumento kapag nakita niya ang mga ORIHINAL
- Isang rehistradong abogado
- Isang rehistradong notaryo
- Isang inarkilang accountant
- Isang ministro ng pamahalaan
- Isang itinalagang empleyado ng bangko
- Isang itinalagang opisyales ng koreo
- Isang itinalagang opisyales ng kapulisan
- Isang embahada o konsulado

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.
?
INFORMATION

Ang aplikasyon ay nararapat na may (1) mababasa at totoong kopya ng ID passport na inisyu ng Gobyerno


Para kilalanin ang mga kopya ng dokumento bilang totoo, kailangan silang lagdaan ng ISA sa sumusunod

- Maaaring patotohanan ng empleyado ng GULF BROKERS ang iyong mga dokumento kapag nakita niya ang mga ORIHINAL
- Isang rehistradong abogado
- Isang rehistradong notaryo
- Isang inarkilang accountant
- Isang ministro ng pamahalaan
- Isang itinalagang empleyado ng bangko
- Isang itinalagang opisyales ng koreo
- Isang itinalagang opisyales ng kapulisan
- Isang embahada o konsulado

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.
?
INFORMATION

Tinatanggap lamang bilang Patunay ng Tinitirhan ang sumusunod na inisyu noong nakaraang tatlong (3) buwan sa kalendaryo:


- Singil sa kuryente na inisyu noong nakaraang tatlong (3) buwan sa kalendaryo
- Bank Statement
- Kasunduan sa Pag-uupa

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.
?
INFORMATION

Tinatanggap lamang bilang Patunay ng Tinitirhan ang sumusunod na inisyu noong nakaraang tatlong (3) buwan sa kalendaryo:


- Singil sa kuryente na inisyu noong nakaraang tatlong (3) buwan sa kalendaryo
- Bank Statement
- Kasunduan sa Pag-uupa

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.

You can drag and drop your files here.

Click me to remove the file.

Kontakin kami

Sa tuwing hindi ka sigurado sa isang bagay o nangangailangan lamang ng ilang impormasyon, narito kami para sa iyo. Huwag mag-atubiling kontakin kami. Mayroon kaming 24/5 na customer support.